Hello world!

Doanh nghiệp xã hội VOS là một tổ chức phi lợi nhuận. Hoạt động chính là tư vấn hỗ trợ định hướng nghề nghiệp phù hợp cho sinh viên. Hướng dẫn kỹ năng sống, cách vượt qua khó khăn để cân đối việc học và việc làm. Xây dựng kênh thông tin để tuyên dương những tấm gương tốt trong xã hội.

Tâm nhìn: Xây dựng cộng đồng sinh viên nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ; dám tiên phong, dấn thân kiến thiết quê hương.

Sứ mệnh của chúng tôi: Đồng tâm cống hiến, thành tâm phụng sự, tận tâm tương trợ dựa trên những giá trị cốt lõi về “minh bạch, trách nhiệm, đoàn kết” để phát triển toàn diện năng lực sinh viên, cùng nhau thúc đẩy xã hội phát triển thịnh vượng, bền vững.

One Reply to “Hello world!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *