Giới thiệu

Doanh nghiệp xã hội VOS là một tổ chức phi lợi nhuận. Hoạt động chính là tư vấn hỗ trợ định hướng nghề nghiệp phù hợp cho sinh viên. Hướng dẫn kỹ năng sống, cách vượt qua khó khăn để cân đối việc học và việc làm. xây dựng kênh thông tin để tuyên dương những tấm gương tốt trong xã hội.